Warning: include(include/licznik.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /napena-regulamin-kumulacja.php on line 1

Warning: include(include/licznik.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /napena-regulamin-kumulacja.php on line 1

Warning: include(include/licznik.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /napena-regulamin-kumulacja.php on line 1

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/licznik.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /napena-regulamin-kumulacja.php on line 1
NAPENA - środki ochrony roślin, nasiona, nawozy, artykuły do produkcji rolnej

Warning: include(include/menu.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /napena-regulamin-kumulacja.php on line 19

Warning: include(include/menu.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /napena-regulamin-kumulacja.php on line 19

Warning: include(include/menu.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /napena-regulamin-kumulacja.php on line 19

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/menu.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /napena-regulamin-kumulacja.php on line 19
Regulamin „Kumulacja Plonów 2012”


                  Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznania nagród w promocji „Kumulacja Plonów 2012”.


I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ Kumulacja Plonów 2012”, i jest zwany dalej „Konkursem”.

2. Określenie organizatora Konkursu.
Organizatorem Konkursu jest firma NAPENA Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach, ul. Świdlińska 1, 64-500 Szamotuły, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000165295; NIP: 972-10-61-769; REGON: 634483909, zwana dalej Organizatorem.

3. Określenie celu Konkursu,
a) celem Konkursu jest intensyfikacja sprzedaży produktów będących w ofercie Organizatora,
b) szczegółowy wykaz produktów objętych Konkursem jest określony w załączniku nr 1.

4. Określenie adresatów Konkursu.
Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, które w terminie od 01.01.2012 r. do 30.11.2012 r. dokonają zakupu produktów objętych Konkursem - załącznik nr 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie w trakcie jego trwania, wszystkich osób, które nie spełniają kryteriów uczestnictwa w Konkursie.

5. Miejsce udostępnienia regulaminu:
Niniejszy regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu, u przedstawicieli handlowych firmy Napena oraz umieszczony na stronie internetowej: www.napena.pl

6. Czas trwania Konkursu : od 01.01.2012 do 30.11.2012 r.

7. Zasięg terytorialny:
Konkurs odbywa się na terenie całej Polski.

II. ADRESACI KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU:

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób spełniających warunek zawarty w paragrafie I punkt 4, które w okresie trwania Konkursu spełnią łącznie poniższe warunki:
a) zakupią produkty wymienione w załączniku nr1,
b) wyrażą chęć przystąpienia do Konkursu poprzez wypełnienie i przekazanie przedstawicielowi firmy ankiety - załącznik nr 2,
c) terminowo regulują należności i nie mają zaległości na dzień 30.11.2012 r.

2. Przekazując ankietę uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia, oraz wyraża zgodę na przetworzenie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia lub usunięcia.

III. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU:

1. Wybór zwycięzców Konkursu, osób które zgromadziły minimum 30 punktów kupując produkty wymienione w załączniku nr 1, odbędzie się na podstawie zestawienia sprzedaży sporządzonego przez Organizatora i otrzymanych do dnia 31.12.2012 r. wypełnionych ankiet załączniku nr 2.

2. Wyboru zwycięzców dokonuje komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

3. Zwycięzcami Konkursu będą uczestnicy Konkursu, którzy w okresie trwania Konkursu zgromadzą największą ilość punktów.

IV. Określenia nagród konkursowych.

Nagrody Konkursowe określone zostały w katalogu nagród zał. nr 3

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD

Ogłoszenie wyników uczestnikom Konkursu i wydanie nagród zwycięzcom, nastąpi do dnia 31 stycznia 2013 r.

VI. PODATKI

Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

VII. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące wyników Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi pisemnie, nie później niż w 14 dniu od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego), na adres Organizatora.

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej rozpatrzenia.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z prowadzeniem niniejszego Konkursu, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Data wydania regulaminu 29.12.2011 r.Załączniki:Załącznik numer 1:
Załącznik numer 2:
Załącznik numer 3:

Warning: include(include/stopka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /napena-regulamin-kumulacja.php on line 153

Warning: include(include/stopka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /napena-regulamin-kumulacja.php on line 153

Warning: include(include/stopka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /napena-regulamin-kumulacja.php on line 153

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/stopka.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /napena-regulamin-kumulacja.php on line 153